Σίτα

Μορφής PLISEE, μη ορατή όταν η κουπόλα είναι κλειστή, από ίνες fiber glass με προστασία σταθεροποιημένου PVC σε όλα τα μεγέθη.

Καθαρισμός

Οι κουπόλες είναι προϊόντα που πρακτικώς δεν απαιτούν καθαρισμό ή άλλη συντήρηση. Η χωρική τους μορφή δεν επιτρέπει επικάθηση σοβαρού πάχους σκόνης, η οποία εξ άλλου με μέτριο άνεμο και βροχή αυτοκαθαρίζεται ως ένα βαθμό.
Πάντως σκονισμός και ατμοσφαιρική μόλυνση επί των κελυφών καθαρίζονται με μαλακό πανί (wettex ή δέρμα) και διάλυμα χλιαρού νερού με σαπούνι, υπό σκιά. Πλύση με άφθονο νερό και στη συνέχεια στέγνωμα με μαλακό πανί.
Μη  χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό καθάρισμα, διότι προκαλεί αμυχές και αυξάνει τον στατικό ηλεκτρισμό της πλαστικής επιφάνειας.
Απαγορεύεται απολύτως η χρήση αλκαλικών υγρών, ασετόνης, βενζίνης κλπ. Πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος.

Εγγυήσεις

Ο χρόνος ζωής των προϊόντων υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι πολύ μεγάλος.
Τα προϊόντα παράγονται και παραδίδονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001 και είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝ 1873. Παρέχεται εγγύηση 10 ετών για τα κελύφη και τις βάσεις τους, με την προϋπόθεση της σωστής τοποθέτησης. Τα κινητά μέρη (σκιάδια, σίτες, μηχανισμοί) είναι εγγυημένα για 1 έτος.