Σκιασμός

Σε στέγαστρα επίπεδων επιφανειών (μονόρριχτα, δίρριχτα) η τοποθέτηση εξωτερικών τεντών – ρολών χωρίς βραχίονες είναι εύκολα εφαρμόσιμη. Παρέχει πολύ μεγάλη προστασία από την ηλιακή επίδραση και άνετη θέα, όποτε αυτή είναι επιθυμητή.

Ανοιγόμενα τμήματα αερισμού-πυρασφάλειας

Σε εύκρατα έως θερμά κλίματα η συσσώρευση ελαφρού – θερμού αέρα κάτω από διαφώτιστα στέγαστρα είναι φαινόμενο που επηρεάζει τη γενικότερη θερμοκρασία του χώρου. Η ύπαρξη διαμπερών ανοιγομένων τμημάτων διευκολύνει σημαντικά τη θερμοκρασιακή λειτουργία του χώρου, πέρα από το γεγονός ότι η εισαγωγή νωπού αέρα δίδει πάντοτε ευχάριστο συναίσθημα.

Οι μηχανισμοί των ανοιγομένων τμημάτων είναι συνήθως ηλεκτρικοί οριζόντιοι (μη επικρεμάμενοι) ιδιαίτερα κομψοί. Συνδυασμοί των μηχανισμών με αισθητήρες βροχής και ανεμοπίεσης είναι εφικτοί, όπως και αυτόματα συστήματα ενεργοποίησης σε περίπτωση πυρκαϊάς κατά τα διαλαμβανόμενα στο κεφάλαιο για κουπόλες πυρασφαλείας.