Μορφολογία Στεγάστρων

Καμπύλα  στέγαστρα h=1/5 ή 1/2 του b, ή άλλο κατά παραγγελία (κ.π.).
Τμήματα σφαίρας με h=1/5 ή 1/2 του b, ή άλλο κ.π.
Δίρριχτα στέγαστρα κλίσεως 30°, ή 45°, ή άλλης κ.π.
Μονόρριχτα στέγαστρα κλίσεως 30°, ή 45°, ή άλλης κ.π.
Τετράρριχτα στέγαστρα με κορφιά, κλίσεως 30°, ή 45°.
Πυραμίδες κλίσεως 30°, ή 45°.

Σκελετός στεγάστρων

Αποκλειστικά  από προφίλ αλουμινίου (χωρίς στραντζαριστά αλουμίνια) με σύστημα εσωτερικών drainage για απόλυτο μηχανική υδατοστεγανότητα, χωρίς ίχνος σιλικόνης. Η μηχανική υδατοστεγανότητα έχει εφαρμογή, μεταξύ άλλων, κυρίως στα κρίσιμα σημεία των κόμβων του στεγάστρου.

Ενίσχυση  εσωτερικά των προφίλ με βαμμένες χαλύβδινες διατομές, αν έτσι στατικά απαιτείται και με χαλύβδινη υποκατασκευή, αν τα ανοίγματα είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Βαφή των προφίλ μετά την κοπή τους σε χρώμα RAL της επιλογής του πελάτη.

Φαινόμενα  υδρατμοποίησης δεν παρουσιάζονται λόγω της πρακτικά ανυπαρξίας θερμογεφυρών και της ύπαρξης συλλεκτήρων υδρατμών.