• Σκελετός διατομών αλουμινίου με εσωτερικά drainage, βαφής RAL 9016, κλίσεως 10ο στο μονόρριχτο και 30ο στο δίρριχτο, επί ξύλινης βάσεως, με ακραία κατακόρυφα τύμπανα – πανέλα πάχους 24 mm.
  • Πλάτος μονορρίχτου 1020 mm, μέγιστο μήκος 5460 mm (6 μεγέθη).
  • Πλάτος διρρίχτου 1730 mm, μέγιστο μήκος 5460 mm (6 μεγέθη).
  • Υαλοπίνακες 4-15-3.3.2 έως 6  4Τ#-15-3.3.2
  • Φόρτιση χιόνος έως 1,5 ΚΝ/m2
  • Θερμοπερατότητα Ug=1,1 W/m2K.
  • Φωτιστική διαπερατότητα LTA=78%.
  • Ηχοαπορροφητικότητα Rw=35 dB.